ຄໍາສັ່ງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງວຽກງານ ການບໍລິການ, ການອອກໃບອານຸຍາດການລົງທຶນ ແລະ ການອອກໃບອານຸຍາດ ດໍາເນີນທຸລະກິດ

ໃນວັນທີ 21 ມັງກອນ 2020 ນີ້ ທີ່ເວັບໄຊ www.laogov.gov.la ໄດ້ມີແຈ້ງການ ອອກຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 03/ນຍ ເຊິ່ງ ເປັນ ຄໍາສັ່ງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງວຽກງານ ການບໍລິການ, ການອອກໃບອານຸຍາດການລົງທຶນ ແລະ ການອອກໃບອານຸຍາດ ດໍາເນີນທຸລະກິດ .

ຫ້າມຂີ່ລົດ ເກີນ 50 ກມ/ຊົ່ວໂມງ ທາງ 450 ປີ ສອດຄ່ອງກັບການກໍານົດຂອງກົດໝາຍບໍ່? ມີຄໍາຕອບ!

ຈາກກໍລະນີ ທີ່ ມີການໂພສ ທາງເຟສບຸກ ກ່ຽວກັບ ການປັບໃໝ ຂີ່ລົດ ດ້ວຍຄວາມໄວ ເກີນ 50 ກມ/ຊົ່ວໂມງ ທີ່ ທາງ ອາຊຽນ ໄຮເວ 12 AH12 ຫຼື ທາງ 450 ປີ. ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ ໄດ້ມີການຕິດຕໍ່ສໍາພາດເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ...

Recent posts

Random article