ແຊດ່ວນ! ຂໍ້ຄວນປະຕິບັດຍາມນ້ຳຖ້ວມ

ຂໍ້ຄວນປະຕິບັດຍາມນ້ຳຖ້ວມ 1. ຕິດຕາມຂ່າວສານ ແລະ​ ປະກາດແຈ້ງເຕືອນຕ່າງໆຢູ່ຕະຫລອດໃນທຸກຊ່ອງທາງ 2. ກຽມພ້ອມເຄື່ອງອຸປະໂພກ,​ບໍລິໂພກ,​ ຢາປົວພະຍາດ​ ແລະ​ ສີ່ງຂອງອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນ 3. ມ້ຽນມັດເຄື່ອງຂອງທີ່ສຳຄັນໃຫ້ວິດຈາກນ້ຳ ຫລື​ ເຄື່ອນຍ້າຍໄປໃວ້ບ່ອນປອດໄພ 4. ມຽ້ນຂອງມີຄ່າສັບສີນຕ່າງໆ ລວມທັງສັດລ້ຽງ,​ ທອດສາຍໄຟ ແລະ​ອູປະກອນໄຟ້າທີ່ບໍ່ຈຳເປັນໃຫ້ສູງຈາກລະດັບນ້ຳ ພາບນໍ້າຖ້ວມທີ່ເມືອງ ສາລະວັນ ...

Recent posts

Random article