ແຈ້ງຂ່າວ: ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 3 ແຈ້ງປ່ອຍນໍ້າ ເວລາ 24:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 2 ກັນຍາ 2019

ເນື່ອງຈາກປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງໃນແຕ່ລະຊົ່ວໂມງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈົນເຮັດໃຫ້ລະດັບກັກເກັບນໍ້າ ໃນອ່າງເກັບນໍ້າເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ3 ເພີ່ມຂຶ້ນໃກ້ຈະຮອດລະດັບສູງສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົວເຂື່ອນ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ3 ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງປ່ອຍນໍ້າຂອງຈາກອ່າງກັກເກັບນໍ້າໃນຕອນທ່ຽງຄືນຂອງມື້ນີ້. ວັນທີ 2 ກັນຍາ 2019 ເຂື່ອນໄຟຟນໍ້າຄານ3, ຝ່າຍຜະລິດ, ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 2994/ຜຟຟລ.ນ 2-3 ລົງວັນທີ 2 ກັນຍາ 2019 ເຖິງ ຫົວໜ້າ...

Recent posts

Random article