ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ຄຳພາວົງ ຮອງຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ພາກ ເໜືອ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ແຈ້ງຕໍ່ຜູ້ສື່ຂ່າວ ທຫລ ວ່າ: ສາຂາ ທຫລ ພວກເຮົາ ໄດ້ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກດ້ານເງິນຕາ-ສິນເຊື່ອໃນຂອບເຂດ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໂດຍສະເພາະຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ-ກວດກາບັນດາສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ທະນາຄານທຸລະກິດ ລັດ-ເອກະຊົນ ແລະ ສະເພາະກິດ ມີທັງໝົດ 19 ສາຂາ ແລະ 11 ໜ່ວຍບໍລິການທະນາຄານຕ່າງປະເທດ-ເອກະຊົນ.ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃນ 4 ແຂວງ ມາຮອດເດືອນພະຈິກ 2020 ມີຍອດເຫຼືອຊັບສິນທັງໝົດ 6.862,50 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 16,63% ທຽບໃສ່ທ້າຍປີ 2019; ມີຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອທັງໝົດ 2.449,04 ຕື້ກີບ ຫຼຸດລົງ 4,62% ເມື່ອທຽບໃສ່ທ້າຍປີ 2019. ມີຍອດເຫຼືອເງິນຝາກທັງໝົດ 6.246,12 ຕື້ກີບ ກວມ 88,17% ຂອງໜີ້ສິນທັງໝົດ; ໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວ, ຍັງຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຂົງເຂດ 4 ແຂວງພາກເໜືອຕອນເທິງ ໂດຍສະເພາະລູກຄ້າຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ.

Image may contain: outdoor

ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ 2020 ໃນຂົງເຂດ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ມີລູກຄ້າສິນເຊື່ອທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ 120 ລາຍ ລວມມູນຄ່າ 29,96 ຕື້ກີບ. ໃນນີ້, ຂະແໜງກໍ່ສ້າງ 2 ລາຍ ກວມເອົາ 10,43%, ຂະແໜງປະກອບວັດຖຸ-ເຕັກນິກ 10 ລາຍ ກວມເອົາ 6,83%, ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ 94 ລາຍ ກວມເອົາ 70,43%, ຂະແໜງການຄ້າ 10 ລາຍ ກວມເອົາ 6,76%, ຂະແໜງຂົນສົ່ງ-ໄປສະນີ 1 ລາຍ ກວມເອົາ 1,34% ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ 3 ລາຍ ກວມເອົາ 4,20% ຂອງສິນເຊື່ອທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງໝົດ.

Image may contain: 29 people, people standing

ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້; ທ່ານຮອງຫົວໜ້າສາຂາ ທຫລ ພາກເໜືອ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອຕໍ່ລູກຄ້າ ໂດຍໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຫຼື ປະຕິບັດການເລື່ອນກໍານົດເວລາຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍໃຫ້ກັບລູກຄ້າ 119 ລາຍ, ລວມມູນຄ່າ 30,52 ຕື້ກີບ; ການປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ, ຄ່າທໍານຽມໃຫ້ກັບລູກຄ້າ 6 ລາຍ, ລວມມູນຄ່າ 16,68 ຕື້ກີບ; ຍົກເວັ້ນຄ່າປັບໃໝລູກຄ້າທີ່ຄ້າງຊໍາລະໃຫ້ກັບລູກຄ້າ 20 ລາຍ, ລວມມູນຄ່າ 256 ລ້ານກີບ; ການປ່ອຍເງິນກູ້ບ້ວງໃໝ່ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດພະຍາດໃຫ້ກັບລູກຄ້າ 1 ລາຍ, ລວມມູນ ຄ່າ 500 ລ້ານກີບ.

Image may contain: sky and outdoor

ໃນຜ່ານມາ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ດ້ານດີ, ຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກບາງດ້ານ ຕໍ່ກັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ສະເພາະຂໍ້ສະດວກ ຍ້ອນມີແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການ ແລະ ວິທີໃນການຊ່ວຍຜ່ອນຜັນ ຕໍ່ກັບບັນດາປັດໄຈທີ່ໄດ້ຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຈາກພັກ-ລັດ ກໍຄື ທຫລ ວາງອອກແຕ່ລະໄລຍະ ເປັນຕົ້ນແມ່ນນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ແລະ ໂຄງການສິນເຊື່ອ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19; ພ້ອມນັ້ນ, ທະນາຄານທຸລະກິດໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊີ້ນໍາໆພາຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກຄະນະອໍານວຍການ ກໍຄືຄະນະສາຂາ

Image may contain: sky and outdoor

ນອກນີ້, ກໍຍ້ອນມີນະໂຍບາຍ, ແຈ້ງການ ແລະ ບົດແນະນໍາ ທີ່ກໍານົດໂດຍສໍານັກງານໃຫຍ່ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເຮັດໃຫ້ບັນດາສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການໃນຂອບເຂດ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ສາມາດນໍາມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທັນກັບສະພາບ ແລະ ມີຄວາມສອດຄ່ອງ, ຮັດກຸມ, ເຂັ້ມງວດ; ຍ້ອນພະນັກງານຢູ່ບັນດາສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ທົບທວນ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ເພື່ອສະຫຼຸບສັງລວມລາຍງານໄປຍັງສໍານັກງານ ແລະ ສາຂາ ທຫລ ພາກເໜືອ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຮັບຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

Image may contain: sky and outdoor

ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ; ກໍຍັງມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ເວົ້າສະເພາະໃນໄລຍະການສັງໂຈະຊົ່ວຄາວກ່ຽວກັບການເດີນທາງລະຫວ່າງ ທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ການລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ, ທົບທວນ ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ-ຕໍ່ເນື່ອງ. ພ້ອມນີ້, ຍັງສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຖືກຢຸດສະງັກເປັນບາງໄລຍະ-ຊົ່ວຄາວ; ລູກຄ້າບາງລາຍທີ່ສະເໜີຂໍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຈາກທະນາຄານທຸລະກິດ ບາງສາຂາ ຈໍານວນໜຶ່ງແມ່ນມີເງື່ອນໄຂຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ ຫຼື ພຽງພໍ ແລະ ບາງລູກຄ້າທຸລະກິດບໍ່ມີຕົວຕົນ; ການເຄື່ອນໄຫວສິນເຊື່ອ ໃນປັດຈຸບັນກໍພົບບັນຫາຫຼາຍໃນການຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ເນື່ອງຈາກກິດຈະການຫຼາຍຢ່າງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເປັນຕົ້ນ ບ້ານພັກ, ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມໄດ້ສັ່ງໂຈະຊົ່ວຄາວເປັນບາງໄລຍະ ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າບາງລາຍບໍ່ມີລາຍຮັບ ຈາກກິດຈະການຕ່າງໆ ເພື່ອມາຊໍາລະໜີ້ສິນຄືນໃຫ້ທະນາຄານ.

---------------

ຢ່າລືມກົດຕິດຕາມເພຈ All in LAOS


------------------------------

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here