Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ທລຍ ຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ

ທລຍ ຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ

0
ທລຍ ຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ

ເພື່ອຮັບມືກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທຸກຍາກ ການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ກົນໄກການລາຍງານສະຖານະການເຫດສຸກເສີນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ

ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງ ໂດຍທ່ານ ນາງ ໂພໄຊ ວົງໄຊ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ

ໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ 2020 ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພະນັກງານ ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງ ໝົດທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າໃຈວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈະໄດ້ຝຶກອົບຮົມວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here