ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະບັບເລກທີ 299/ລບ, ລົງວັນທີ 04 ກັນຍາ 2020

ໃນວັນທີ 25 ສິງຫາ 2020 ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ທສວ), ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ດຳລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະບັບເລກທີ 299/ລບ, ລົງວັນທີ 04 ກັນຍາ 2020 ສໍາລັບ 06 ແຂວງພາກກາງ ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບຸນເສັງ ປະຖໍາມະວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆ ບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ທັງເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 60 ທ່ານ ຈາກພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ 06 ແຂວງພາກກາງ ປະກອບມີ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າເມືອງ (07 ເມືອງ) ຂອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ.

​ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມ​ເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SME) ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບ ພາລະບົດບາດ ໜ້າທີ່ຂອງ ທສວ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງດຳລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ສະບັບເລກທີ 299/ລບ ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບ ມາຈາກດຳລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະບັບເລກທີ 123/ນຍ, ລົງວັນທີ 03 ມີນາ 2010 ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບ ການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ SME ຂອງ ທສວ ແລະ ການສະໜອງທຶນສະໜັບສະໜຸນໂຄງການວິຊາການຂອງ ທສວ ໂດຍຜ່ານການນຳສະເໜີຂອງທີມງານວິຊາການຈາກ ທສວ. ພາຍຫລັງ ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ບັນດາຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ຄາດວ່າ ພະນັກງານສົ່ງເສີມ SME ລວມທັງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເປັນເອກະພາບກັນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານສົ່ງເສີມ SME ໃຫ້ເຂົ້າສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຂອງກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ທັງນີ້ ກໍເພື່ອໃຫ້ສາມາດສຶບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ຜູ້ປະກອບກິດຈະການຢູ່ໃນແຂວງຂອງຕົນໄດ້ຖືກຕ້ອງ ຊັດເຈນ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ພ້ອມທັງ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ SME ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຂອງກອງທຶນ. ທສວ ມີແຜນຈະຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໃນຮູບແບບນີ້ ໃຫ້ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້ ໃນເດືອນຖັດໄປ.

ພາຍຫຼັງສ້າງຕັ້ງ ທສວ ໃນປີ 2010 ລັດຖະບານ ໄດ້ປະກອບທຶນຈໍານວນ 32 ຕື້ກີບ ໃຫ້ໃນປີ 2011 ເພື່ອເປັນທຶນກໍ່ຕັ້ງກອງທຶນ ໂດຍໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ SME ຜ່ານທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ທຶນສະສົມຈາກດອກເບ້ຍນຳມາສະໜອງທຶນໃຫ້ໂຄງການວິຊາການ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ SME. ປີ 2014 ສາມາດຍາດແຍ່ງທຶນຈາກທະນາຄານໂລກ ໄດ້ອີກຈໍານວນ 20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນີ້ 15 ລ້ານໂດລາ ຫຼື 111,68 ຕື້ກີບ ເປັນເງິນສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ SME ແລະ 05 ລ້ານໂດລາ ເປັນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າດ້ານວິຊາການ. ຫຼັງຈາກ ປັບປຸງດຳລັດມາເປັນດຳລັດ 299/ລບ ລັດຖະບານ ໄດ້ປະກອບທຶນເພີ່ມໃຫ້ ທສວ ອີກຈໍານວນ 200 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງໃນນີ້ 182 ຕື້ກີບ ເປັນເງິນສະໜອງສິນເຊື່ອ, 16 ຕື້ກີບ ເປັນເງິນໂຄງການວິຊາການ ແລະ 02 ຕື້ກີບ ເປັນເງິນບໍລິຫານກອງທຶນ, ສັງລວມແລ້ວ ກອງທຶນມີທຶນ ຈໍານວນ 300 ກວ່າຕື້ກີບ ເພື່ອສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ SME ໂດຍເງື່ອນໄຂ SME ຈະໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອຂອງແຕ່ລະບ້ວງແຕກຕ່າງກັນ.

ສໍາລັບຮູບແບບການສະໜອງສິນເຊື່ອຂອງກອງທຶນ ແມ່ນສະໜອງຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດ ຊຶ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການອະນຸມັດປ່ອຍກູ້ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງທະນາຄານ ກອງທຶນຈະເຮັດໜ້າທີ່ຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ທຶນຖືກເປົ້າໝາຍຫຼືບໍ ແລະ ຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ SME ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ. ກໍລະນີເກີດມີບັນຫາຜູ້ກູ້ຢືມບໍ່ສາມາດຊໍາລະເງິນຄືນໄດ້ ຫຼື ເປັນໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ (NPL) ກໍ່ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ ແລະ ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຕົ້ນທຶນຄືນທັງໝົດໃຫ້ກອງທຶນ ເມື່ອຮອດກຳນົດເວລາ.

ການສະໜອງສິນເຊື່ອຂອງກອງທຶນ ນັບແຕ່ປີ 2012 ຮອດເດືອນ ກໍລະກົດ 2020 ສາມາດປ່ອຍສິນເຊື່ອໄດ້ ຈໍານວນ 460 ສັນຍາ ສໍາລັບ SME 349 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ໂຄງການວິຊາການ ໄດ້ຈໍານວນ 53 ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າ 3 ຕື້ກວ່າກີບ.
2

---------------

ຢ່າລືມກົດຕິດຕາມເພຈ All in LAOS


------------------------------

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here