ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕະຫຼາດໃຫ່ຍສໍາລັບສິນຄ້າກະສິກໍາຂອງລາວ 80% ແມ່ນສົ່ງອອກໄປ ສປ ຈີນ ຊຶ່ງສປປ ລາວ ເຮົາໄດ້ສໍາເລັດການເຈລະຈາເຕັກນິກເປີດຕະຫຼາດ ແລະ ໄດ້ສໍາເລັດຂໍ້ກໍານົດເງືີ່ອນໄຂດ້ານສຸຂະນາໄມພືດ ສໍາລັບການສົ່ງອອກພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄປສປ ຈີນ ຈໍານວນ 6 ພືດ (ເຂົົ້າ, ສາລີ , ມັນຕົົ້ນ, ກ້ວຍ, ໝາກໂມ ແລະ ມັນດ້າງ) ແລະ ຍັງມີບັນດາພືດທີ່ນອນຢູ່ໃນກອບໂຄງການປູກພືດທົດແທນການປູກຝິີ່ນ ຈໍານວນ 24 ພືດ.

ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະເໜີງົບປະມານ 100 ...

ພາບປະກອບ
ລັດຖະບານລາວ ວາງແຜນຊຸກຍູ້ ການຜະລິດ ...
ພາບປະກອບ

ປະຈຸບັນນີ້, ຝ່າຍ ສປ ຈີນ ໄດ້ອອກບາໂຄດ ຈໍານວນ 16 ພືດ ຂອງ ລາວ ທີ່ສາມາດສົ່ງອອກໄປ ສປ ຈີນໄດ້ ປະກອບມີ : ໝາກເດືອຍ, ຖົ່ວເບ , ຖົ່ວຍາວ, ຖົ່ວເຫຼືອງສົດ, ຖົ່ວຂຽວ, ຖົ່ວດໍາ, ໝາກເຜັດສົດ, ໝາກມ່ວງຫິມະພານ, ໝາກ ໂຕ່ນ, ຫົວພຸກແຫ້ງ, ໝາກຖົ່ວດິນ, ໝາກແໜ່ງ, ໝາກສະໝອງ, ເກດສະໜາ, ມັນປ່າ, ພືດເປັນຢາ. ນອກນັ້ນລາວຍັງໄດ້ຮັບໂກຕາສົ່ງອອກ ເຂົົ້າ ຈໍານວນ 50.000 ໂຕນຕໍ່ປີ ແລະ ງົວ 500.000 ໂຕຕໍ່ປີໄປ ສປ ຈີນອີກດ້ວຍ.

ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ...
ພາບປະກອບ
ຊາວສວນປູກກ້ວຍຈີນ ບໍ່ໄດ້ຮັບ ຄ່າແຮງ
ພາບປະກອບ

ສໍາລັບປະເທດໄທກໍໄດ້ສໍາເລັດການເຈລະຈາເຕັກນິກເປີດຕະຫຼາດ ສໍາເລັດແລ້ວ 12 ພືດ; ສສ ຫວຽດນາມ ສໍາເລັດແລ້ວ 13 ປະເພດພືດ. ສະເພາະຕະຫຼາດອີຢູແມ່ນເຂົາເຈົົ້າເປີດຮັບເອົາທຸກປະເພດສິນຄ້າ ແຕ່ຍ້ອນເງືີ່ອນໄຂການເຂົົ້າເຖິງຕະຫຼາດອີຢູ ມີຄວາມເຂັ້ມງວດ, ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ ມີພຽງແຕ່ 2 ບໍລິສັດ ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດປະຕິບັດມາດຕະຖານສຸຂະນາໄມພືດຜັກສົດ ຈາກສປປ ລາວ ໄປຍັງອີຢູ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here