26.1 C
Laos
Tuesday, October 26, 2021

ແຈ້ງການ! ການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດ ໃນທົ່ວປະເທດ

ຂ່າວເດັ່ນອາທິດນີ້

ຫ້ອງການ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ( ປທສ ) ຂໍຖືກເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານຊາບວ່າ ເພື່ອເປັນການຄຸ້ມການນໍາໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະສັບໃນໄລຍະໃໝ່ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດີ ຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊີມເນັດຄືນໃໝ່ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

1.ເລີ່່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວັນທີ 01/07/2020 ເຖິງ 31/12/2020, ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ ສາມ ໄລຍະຄື:

ໄລຍະທີ 1 : 01/07/2020-30/11/2020, ໃຫ້ລົງທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຄືນໃໝ່ ທັງໝົດ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເລກໝາຍໃໝ່ທີ່ບໍ່ທັນຂຶ້ນທະບຽນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ.

ໄລຍະທີ 2 : 01/12/2020-31/12/2020, ນໍ້າເບີທີ່ຍັງບໍ່ທັນຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດ ແມ່ນຍັງສາມາດຮັບໂທລະສັບໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດໂທອອກໄດ້(ຍົກເວັ້ນເບີສຸກເສີນ) ແລະ ບໍ່ສາມາດຫຼິ້ນເນັດໄດ້ ແຕ່ຍັງຈະຮັກສາມູນຄ່າທີ່ຍັງເຫຼືອໄວ້ໃນລະບົບ.

ໄລຍະທີ 3 : ຫຼັງຈາກ 31/12/2020, ນໍ້າເບີທີ່ຍັງບໍ່ທັນຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດ ຈະຖືກລົບອອກຈາລະບົບຢ່າງຖາວອນ, ແຕ່ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ສາມາດເປີດຄືນໃຫ້ຜູ້ນໍາໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດຄືນໃໝ່ ຖ້າຫາກເບີດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດ ສໍາເລັດ.

2. ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ສົມທົບກັບພະແນກ ປທສ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດ ຄັ້ງນີ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ.

3. ຂໍໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ/ທຽບເທົ່າ, ບັນດາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ບັນດາພະແນກ ປທສ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃນການປຸກລະດົມ, ຊຸກຍູ້, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ທີ່ນໍາໃຊ້ໝາຍເລກໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດ ໃຫ້ມາຂຶ້ນທະບຽນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຂອງກະຊວງ ປທສ ໃນເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ ( ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນໄດ້ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້)

- Advertisement -
- Advertisement -

ເລື່ອງລາວຫຼ້າສຸດມື້ນີ້