ຄະນະສະເພາະກິດ ໄດ້ແຈ້ງເຖິງທະນາຄານ, ສະຖາບັນການເງິນ ໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນຕໍ່ລູກຄ້າ

ຄະນະສະເພາະກິດ ນະໂຍບາຍດ້ານເງິນຕາເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃນບໍ່ດົນມານີ້ ເຖິງທະນາຄານ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນຕໍ່ລູກຄ້າທີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19.

Governments facing tough choices in COVID-19 crisis
ພາບປະກອບ

ແຈ້ງການໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ທີ່ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຈາກທະນາຄານ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:  ໃຫ້ຂຽນໜັງສືສະເໜີ ເຖິງ ທະນາຄານ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ທີ່ເປັນເຈົ້າໜີ້ຂອງຕົນ,  ປະກອບເອກະສານຢັ້ງຢືນຜົນກະທົບທີ່ຕົນໄດ້ຮັບ ໂດຍຢັ້ງຢືນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະກອບເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະເໜີຈາກລູກຄ້າຂອງຕົນ ຕ້ອງດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດ ແລ້ວປະເມີນຜົນກະທົບຕາມກໍລະນີໜັກ-ເບົາ ແລ້ວປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນສິນເຊື່ອໃດໜຶ່ງຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖານບັນການເງິນ ຕ້ອງກໍານົດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

Laos records one more COVID-19 case | World | Vietnam+ (VietnamPlus)
ພາບປະກອບ

ແຈ້ງການໄດ້ລະບຸໄວ້ຕື່ມອີກວ່າ: ສໍາລັບນະໂຍບາຍລະອຽດຂອງ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້: ໃຫ້ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ ໂຮງຊວດຈໍາ ພິຈາລະນາໂຈະ ຫຼື ເລື່ອນການກໍານົດເວລາການຢຶດ ຫຼື ຂາຍທອດຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ ຢ່າງໜ້ອຍໄປອີກ 2 ງວດ,  ຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ຍົກເລີກຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າປັບໃໝໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ກໍານົດນະ ໂຍບາຍຕໍ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ COVID-19 ເປັນຕົ້ນການໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ ຍົກເວັ້ນການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະ ການຫັກເງິນແຮຕາມລະບຽບການຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ກໍານົດອອກ, ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາເງິນແຮ ພາກບັງຄັບ ສໍາລັບສະກຸນເງິນ ກີບ ຈາກ 5% ມາ ເປັນ 4%, ແລະ ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຈາກ 10% ມາເປັນ 8%;  ປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານ: ເງິນກູ້ບໍ່ເກີນ 7 ວັນ ຈາກ 4% ມາເປັນ 3% ຕໍ່ປີ, ໄລຍະ 7 ວັນ-14 ວັນ ຈາກ 5% ມາເປັນ 4% ຕໍ່ປີ ແລະ ເກີນ 14 ວັນ – 1ປີ ຈາກ 10% ມາເປັນ 9% ຕໍ່ປີ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

ພາບ: ພູນຊັບ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay in Touch

To follow the best weight loss journeys, success stories and inspirational interviews with the industry's top coaches and specialists. Start changing your life today!

Related Articles