ຄວາມຈິງແລ້ວ ຜູ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ 150 ກິໂລວັດລົງມາ ຈ່າຍຄ່າໄຟຟ້າ ລຸດພຽງ 3-9 ເປີເຊັນ ຂອງການຄິດໄລ່ແບບເກົ່າ

ຍັງຄົງເປັນປະເດັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ເວົ້າ ເພື່ອຂໍໃຫ້ທາງ ລັດຖະບານ ໄດ້ຊ່ວຍພິຈາລະນາ ຄ່າໄຟຟ້າ ໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ແທດເໝາະ ກັບລາຍຮັບ ແລະ ວິກິດການທີ່ທົ່ວປະເທດກໍາລັງປະເຊີນຢູ່.

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ອອກຄ່າໄຟຟ້າໃໝ່ ທີ່ຄິດໄລ່ ລາຄາດຽວ ສໍາລັບຄົວເຮືອນ ໃນລາຄາ 710 ກີບ ຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ, ພ້ອມທັງປະກາດຢ່າງພາກພູມໃຈວ່າ ຈະມີສ່ວນຫຼຸດໃຫ້ ຜູ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ 150 ກິໂລວັດໂມງ 50% ໂດຍຄິດໄລ່ພຽງ 355 ກີບ ຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ ເທົ່ານັ້ນ.

ຄໍາວ່າ ຫຼຸດ 50% ນີ້, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍເຂົ້າໃຈຜິດວ່າ ຕົນເອງຈະໄດ້ເສຍຄ່າໄຟຟ້າ ຖືກລົງ 50% ຈາກຄ່າໄຟຟ້າທີ່ເຄີຍຈ່າຍມາ, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ການຫຼຸດ 50% ນັ້ນ ແມ່ນອີງຕາມລາຄາໃໝ່ 50%, ບໍ່ທັນໄດ້ມີການອະທິບາຍສົມທຽບ ກັບການເສຍຄ່າໄຟຟ້າ ແບບເກົ່າ.

ເມື່ອເອົາປະລິມາໄຟຟ້າ ແບບເກົ່າ ແລະ ແບບໃໝ່ ມາໄລ່ລຽງໃສ່ກັນແລ້ວ ເຫັນວ່າ ຄ່າໄຟຟ້າ ສໍາລັບຜູ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ 150 ກິໂລວັດໂມງລົງມານັ້ນ ຈະໄດ້ຈ່າຍຄ່າໄຟ ຖືກລົງພຽງແຕ່ 3-9% ເທົ່ານັ້ນ,

ດັ່ງຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່ຂ້າງລຸ່ມ

ແລະ ຢໍ້າອີກເທື່ອ ໜື່ງວ່າ ຜູ່ທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ ແຕ່ 151 ກິໂລວັດໂມງ ຫາ 550 ກິໂລວັດໂມງ ແມ່ນຈະເສຍຄ່າໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ ດັ່ງຕາຕະລາງສົມທຽບຂ້າງລຸ່ມ

ໝາຍເຫດ: ຄ່າບໍາລຸງໝໍ້ນັບໄຟຟ້າ ຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ, ຕົວຢ່າງຄິດໄລ່ ແມ່ນໄຟຟ້າ 2 ເຟສ

ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງເທີງຈະເຫັນວ່າ ນະໂຍບາຍ ລາຄາໃໝ່ 710 ກີບຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ ແມ່ນສົ່ງຜົນປະໂຫຍດ ແກ່ຜູ່ທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າຫຼາຍ ຫຼື ຜູ່ທີ່ຖານະດີ ທີ່ໃຊ້ໄຟຫຼາຍຢູ່ແລ້ວ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ຄົນທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ ແຕ່ 151-550 ແມ່ນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຍ້ອນຄ່າໄຟຟ້າ ທີ່ສູງຂຶ້ນ ແຕ່ 2-38.6%, ເຊິ່ງ ກຸ່ມຄົນທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ ປະລິມານນີ້ ຈະແມ່ນ ຄອບຄົວຂອງ ຜູ່ມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍ ເຊັ່ນພະນັກງານລັດ, ທີ່ມີເງິນເດືອນ ຕໍ່າກວ່າ 1.5 ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ. ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າໄຟຟ້າ ກວມເອົາປະມານ 12-30% ຂອງເງິນເດືອນ ໂດຍສະເລ່ຍ.

ຕົວຢ່າງບິນຕົວຈິງ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay in Touch

To follow the best weight loss journeys, success stories and inspirational interviews with the industry's top coaches and specialists. Start changing your life today!

Related Articles