ຈະນໍາໃຊ້ລົດຂື້ນທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ໄປຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງອ່ານແຈ້ງການນີ້ ໃຫ້ລະອຽດ

ອີງຕາມແຈ້ງການ ກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 0477/ກງ, ລົງວັນທີ 18/02/2020 ກ່ຽວກັບເລື່ອງ ການເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍຄາທຳນຽມທາງ ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017.

ພາຫະນະທີ່ຂຶ້ນທະບຽນ ຢູ່ສປປ ລາວ ທີ່ຈະເດີນທາງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານຄົບຖ້ວນ ແລະຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ ເຊັ່ນ:

ທະບຽນລົດ, ໃບຢັ້ງຢືນກວດກາເຕັກນິກ, ປຶ້ມອະນຸຍາດຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດ ເຂົ້າ-ອອກ ພາຫະນະຊົ່ວຄາວ, ສັນຍາປະກັນໄພພາຫະນະ ແລະເອກະສານອື່ນໆຕາມກົດໝາຍປະເທດສົ່ງອອກ ປະເທດນຳເຂົ້າ ກຳນົດໄວ້ ມີອາຍຸການນຳໃຊ້ຕາມກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການ.

ພ້ອມນັ້ນ ຈະຕ້ອງມີໃບ ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເອົາພາຫະນະດັ່ງກ່າວເດີນທາງອອກໄປຕ່າງປະເທດ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay in Touch

To follow the best weight loss journeys, success stories and inspirational interviews with the industry's top coaches and specialists. Start changing your life today!

Related Articles