Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ນໍາໃຊ້ໃບຮັບເງິນຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດເປັນເອກະສານຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ

ນໍາໃຊ້ໃບຮັບເງິນຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດເປັນເອກະສານຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ

0
ນໍາໃຊ້ໃບຮັບເງິນຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດເປັນເອກະສານຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ

ກະຊວງການເງິນ ອອກແຈ້ງການ ການນໍາໃຊ້ໃບຮັບເງິນຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເປັນເອກະສານຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ແນໃສ່ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ໃຫ້ລວມສູນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ໃບຮັບເງິນຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເປັນເອກະສານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.


ພ້ອມນັ້ນທັງເປັນດານຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມ ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານລັດ ໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນຕາມກໍານົດເວລາ.

ໃນແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0013/ຫກງ ລົງວັນທີ 3 ມັງກອນ 2020 ລະບຸວ່າ:

  1. ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດ ທະນາຄານທຸລະກິດ ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃບຮັບເງິນຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ອອກເປັນເອກະສານຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະໃຫ້ຜູ້ມອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຜ່ານລະ ບົບທະນາຄານໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
  2. ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດ ທະນາຄານທຸລະກິດ ເລີ່ມເລີ່ມນໍາໃຊ້ໃບຮັບເງິນຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
  3. ມອບໃຫ້ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ບັນດາກົມລາຍຮັບ ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ແຈ້ງການສະບັບນີ້ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຈ້ງການສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
  4. ມອບໃຫ້ພະແນກການເງິນແຂວງ ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງ ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈໍາແຂວງ-ນະ ຄອນຫຼວງ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈໍາເມືອງ-ນະຄອນ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ແຈ້ງການສະບັບນີໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຈ້ງການສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
  5. ເນື່ອງໃນຂອງນິຕິກໍາໃດ ທີ່ກະຊວງການເງິນໄດ້ອອກໃນໄລຍະຜ່ານມາທີ່ຂັດກັບເນື້ອໃນແຈ້ງການສະບັບນີ້ແມ່ນຖືກຍົກເລີກ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here