ລັດຖະບານລາວ ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການສົ່ງເສີມໃຫ້ລົງທຶນເຂົ້າໃສ່ທຸກຂະແໜງການ, ກິດຈະການທີ່ກໍານົດໃນ ແລະ ນອກ ບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສໍາປະທານ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຍົກເວັ້ນກິດຈະການ ແລະ ເຂດທີ່ແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ, ມີຜົນສະທ້ອນອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຍາວນານ, ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ວັດທະນາທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ, ລວມທັງເປັນບັນຊີ ປະເພດທຸລະກິດ ທີ່ເກືອດຫ້າມ.

ໂຮດເວັບໄຊທີ່ຖືກ ແລະ ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ

ສະນັ້ນ, ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ອອກ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສໍາປະທານ ຂອງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 03/ນຍ ວັນທີ 10 ເດືອນມັງກອນ 2020 ເພື່ອຮັບຮອງເອົາບັນດາປະເພດການລົງທຶນທີ່ນອນໃນຂອບເຂດ ທີ່ກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສໍາປະທານ ທີ່ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ເປັນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບໍລິສັດເອກະຊົນ ທີ່ສາມາດດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການຂໍອະນຸຍາດ ໂດຍຂັ້ນຕອນທໍາອິດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ຫລື ຂັ້ນແຂວງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນອະນຸມັດທີ່ໄດ້ກໍານົດໃວ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີ້.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີບກະລຸນາກົດ: https://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=document/view&id=1896

The Government has approved the Control and Concession Businesses List of the Lao PDR.

The Government of Lao PDR is committed to promoting investment in all sectors, activities under and beyond the control and concession accounts of the Lao PDR throughout the country, excepting sensitive accounts and areas to national security, peace, and environmental impact. In addition, a list of prohibited businesses.

Therefore, the Government has issued the decree on the approval of the Control and Concession Businesses List of Lao PDR No. 03/PM, dated 10 January 2019. The decree to adopt the type of investments that covered the scope of activities and control activities of domestic and international investors. The investors can be individuals, entities and private companies who can perform in requesting approvals, thus, the first step which needs to send a requested permit by the One-Stop Service at the provincial or central level as mention in this decree.

Further information, please click: https://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=document/view&id=1896

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here