ໃນວັນທີ 21 ມັງກອນ 2020 ນີ້ ທີ່ເວັບໄຊ www.laogov.gov.la ໄດ້ມີແຈ້ງການ ອອກຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 03/ນຍ ເຊິ່ງ ເປັນ ຄໍາສັ່ງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງວຽກງານ ການບໍລິການ, ການອອກໃບອານຸຍາດການລົງທຶນ ແລະ ການອອກໃບອານຸຍາດ ດໍາເນີນທຸລະກິດ .

ໂຮດເວັບໄຊທີ່ຖືກ ແລະ ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ

ເພື່ອສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຈະແຈ້ງ ໂດຍສະເພາະ ການປັບປຸງລະບົບການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນການສົ່ງເສີມ, ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ແລະ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຍົກລະດັບຄວາມສັກສິດ ໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ເພີ່ມທະວີຄວາມອາດສາມາດ ໃນການແຂ່ງຂັນດຶງດູດການລົງທຶນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ສາມາດປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ ສະບັບເລກທີ 03/ນຍ, ລົງວັນທີ 21 ມັງກອນ 2020 ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງວຽກການບໍລິການ ການອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ, ໂດຍໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຢູ່ແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ຮີບຮ້ອນ ແກ້ໄຂບັນດາຂອດຂັ້ນ, ກຳນົດເວລາ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງ ທີ່ເປັນອຸປະສັກ ແກ່ການອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງລາຍລະອຽດ ຂອງຄຳສັ່ງດ່ງກ່າວ ແມ່ນສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ ຈາກເວັບໄຊລັດຖະບານ (www.laogov.gov.la) ໂດຍເຂົ້າໄປທີ່ເມນູ “ນິຕິກຳ” ແລະ “ຄຳສັ່ງ” ຕາມລຳດັບ.

ແຫຼ່ງ: ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້

ຖືເປັນບາດກ້າວອັນສໍາຄັນ ເພື່ອການສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນ ເອກະສານ ໄປຕາມລະບຽບການ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ວ່ອງໄວ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here